Entry Form

種別【必須】
お取引会社【必須】
GAMOグループ担当者氏名
エントリー種目【必須】
サロン名(学校名)【必須】※正式名称をご記入ください。
サロン名(学校名)フリガナ【必須】※全角カナでご記入ください。
店舗名
店舗名フリガナ※全角カナでご記入ください。
氏名【必須】
氏名フリガナ【必須】※全角カナでご記入ください。
年齢【必須】※半角数字でご記入ください。
生年月日【必須】※西暦年/月/日でご記入ください。
メールアドレス【必須】
カラーリスト氏名
カラーリスト氏名フリガナ
サロン(学校)電話番号【必須】
申込区分【必須】
備考欄
エントリーリスト公開承認【必須】